Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas turizmo inovacijų srityje

Vienas iš pagrindinių Viešosios įstaigos "Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras" (ŠTKC) tikslų - propaguoti lietuvišką kultūrą ir tradicijas, skleisti informaciją apie Lietuvos ekonominį-socialinį gyvenimą, verslo aplinką, didinti Lietuvos žinomumą užsienyje, supažindinti visuomenę ir Lietuvos svečius su Mažosios Lietuvos ir mūsų šalies istorija, prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo. Siekdama šio tikslo ŠTKC organizuoja įvairaus pobūdžio ekskursijas, edukacinius užsiėmimus, paskaitas paaugliams ir suaugusiesms.
Kita ŠTKC veiklos kryptis - psichologinių mokymų vedimas, taip pat ir jaunimui, suaugusiems darbuotojams, turintiems psichinę negalią, tyrimų atlikimas. Tačiau ŠTKC trūksta savo teikiamų mokymo, turizmo, organizuojamų renginių ir tyrimų paslaugų marketingo įgūdžių. Darbuotojams reikalingos naujausios žinios apie inovatyvaus turizmo tendencijas Europoje, susipažinimas su teikiamų turistams paslaugų ir produktų gerosios praktikos pavyzdžiais. Šios žinios reikalingos tobulinant visuomenei ir turistams teikiamas šviečiamąsias paslaugas, bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir vietinės valdžios institucijomis, aukštosiomis mokyklomis, rengiant projektus ir atliekant tyrimus.
Norint suteikti kokybiškas neformalaus mokymo paslaugas, besimokančiajam reikia ne tik pateikti pačią naujausią ir aktualiausią informaciją, bet reikia tai padaryti itin patraukliai. Netradiciniai medžiagos pateikimo būdai aktualūs asmenų su psichine negalia mokyme, teikiant gido bei edukacines paslaugas tiek užsieniečiams, tiek turistams iš Lietuvos. Be to, ŠTKC organizuoja stažuotes, pažintinius vizitus su mokymais besimokantiesiems iš kitų Europos šalių, todėl ŠTKC personalui svarbu įsisavinti inovatyvius mokymo metodus, naudojant kūrybiškus įrankius.
Projekto tikslas - ŠTKC darbuotojams suteikti naujausių žinių jų veiklos srityse, supažindinti su inovatyviais ir kūrybiškais suaugusiųjų švietimo mokymo metodais, pasiekti, kad ŠTKC personalas taptų kūrybinga komanda, gebančia dirbti tarpkultūrinėje erdvėje, efektyviai bendraujančia ir bendradarbiaujančia su socialiniais partneriais - akademine bendruomene, vietos savivalda, verslo ir nevyriausybiniais sektoriais.
ŠTKC dirba tarpdisciplininė komanda. Projekto mobilumo veiklose dalyvaus 6 darbuotojai, turintys politikos mokslų, psichologijos, vokiečių filologijos, pedagogikos bei vadybos bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius. ŠTKC jie veda mokymus ir ekskursijas, atlieka tyrimus, koordinuoja tarptautinius projektus ir organizuoja stažuotes.
Projekto metu numatyti 4 trumpalaikiai mobilumai. ŠTKC darbuotojai savo kompetencijas tobulins šiose organizacijose:
1. Darbo stebėjimo vizitas asocijacijoje "EUni Partners" (Bulgarija).
2. Darbo stebėjimo vizitas asocijacijoje "SubMeet" (Italija).
3. Kursai "Inovatyvus turizmas" organizacijoje "European Development Agency (EUDA)" (Čekija).
4. Kursai "Meniški ir kūrybiški suaugusiųjų švietimo metodai" organizacijoje HochVier - Gesellschaft für politische und interkulturelle Bildung e. V. (Vokietija).
Dalyvaudamas mokymuose personalas patobulins šiuos įgūdžius: mokymų vedimo (papildys medžiagos dėstymo procesą kūrybiškais metodais); ekskursijų, edukacinių programų vedimo (gebės patraukliau išdėstyti informaciją); naujų turistinių (kultūrinių, sveikos gyvensenos) maršrutų kūrimo ir marketingo; stažuočių organizavimo suaugusiesiems; tarptautinių renginių organizavimo; darbo multikultūrinėje komandoje ir aplinkoje; darbo tarpdisciplininėje komandoje; bendravimo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais (ypač valdžios institucijomis); dalyvavimo debatuose, efektvyvaus komunikavimo; projektų valdymo; kūrybiškumo ir iniciatyvumo.
Projekto metu patobulins arba įgis žinių: turizmo inovacijų, kultūrinio turizmo srityse; anglų ir vokiečių kalbų; Europos suaugusiųjų švietimo sistemos srityje (būtent Bulgarijos, Vokietijos, Čekijos ir Italijos).
Projektas turės poveikį dalyvių darbo motyvacijai, kūrybiškumui, skatins savišvietą, profesinį tobulėjimą. Projekto dalyviai patobulins: savo specifinius profesinius įgūdžius (dėstymo, tyrimų atlikimo, savianalizės ir savirefelksijos, projektų valdymo, marketingo, inovacijų turizmo ir kitus); bendruosius įgūdžius (užsienio kalbų, tarpkultūrinės komunikacijos, informacijos analizės, darbo komandoje, organizacinius ir kitus). Projektas turės poveikį ir ŠTKC: labiau motyvuoti, patobulinę savo kompetencijas darbuotojai; intensyvesnis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais; padidėjęs ŠTKC žinomumas; pagausėjusi teikiamų paslaugų įvairovė; padidėjęs organizacijos tarptautiškumas; daugiau idėjų naujiems projektams ir veikloms.
Tokiu būdu projektas turės įtakos tikslinėms grupėms: kokybiškesni mokymai, ekskursijos, paskaitos ir edukacinės programos; didesnė paslaugų įvairovė.

Interviu Blagoevgrado radijuje darbo stebejimo organizacijoje "EUni Partners" metu

Informacija apie darbo stebėjimo vizitą organizacijos "EUni Partners" tinklapyje

Informacija apie kursus HochVier tinklapyje

Straipsnis apie projektą dienraštyje "Vakarų ekspresas" (4 psl.)

Straipsnis apie projektą Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų naujienlaiškyje (3 psl.)

Informacija vietinėje spaudoje apie darbo stebėjimo vizitą SubMeet Association

Galerija

ProgramaErasmus+ KA1 Asmenų mokymosi mobilumasProjekto nr.2014-1-LT01-KA104-000346Trukmė2014 m. liepos 1 d. - 2015 m. birželio 30 d.KoordinatoriusVšĮ "Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras" (Lietuva)PartneriaiAssociation EUni Partners (Bulgarija); European Development Agency (Čekija); Submeet Association (Italija); HochVier (Vokietija)Rezultatai

Patobulintos VšĮ "Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centro" darbuotojų kompetencijos, atsispindinčios Europass mobilumo pažymėjimuose, išplėtota organizacijos veikla.