Darbas per meną

Šiandien Lietuvoje dar tik mokomės suprasti kitokį asmenį, gerbti kiekvieno individualumą bei dirbti, mokytis ir bendrauti su specialius poreikius turinčiais žmonėmis. Įvairovės visuomenėje asmenys su specialiaisiais poreikiais nėra izoliuojami nuo įprastos ugdymo aplinkos, jie kartu su visais gali leisti laisvailaikį, integruotis į darbo rinką, t.y. jiems nekuriamos išskirtinės socializacijos sąlygos, kad nuo mažų dienų susidarytų realus gyvenimo visuomenėje įspūdis. Tai yra inkliuzinis požiūris į visuomenę, kurioje kartu gyvena ir vienas kitą supranta sveiki ir neįgalūs žmonės.
Projektas yra susijęs su inkliuziniu švietimu, kuris palengvina jaunuolių su specialiais poreikiais integraciją į darbo rinką.
ES šalyse didėja jaunimo nedarbas. Galimybės realizuoti save kurioje nors profesijoje jaunimui su specialiais poreikiais yra ypatingai sunku. Viena iš priežasčių - darbdaviams trūksta žinių apie psichikos sutrikimus bei teisinius jaunimo su specialiaisiais poreikiais įdarbinimo aspektus, taip pat gerosios praktikos pavyzdžių iš užsienio.
"Job Through the Art" jaunimo mainų metu Lietuvoje, Klaipėdoje, susibūrė sveiki ir psichikos sutrikimų bei fizinę negalią turintys jaunuoliai iš Lietuvos, Olandijos, Kipro, Italijos, kurie draugiškoje aplinkoje mokėsi vieni iš kitų bendravimo ir bendradarbiavimo, tolerancijos, kantrybės, darbo komandoje, pasitikėjimo savimi, viešo kalbėjimo anglų kalba, vystė kūrybiškumo gebėjimus, smulkaus meniško verslo idėjas, išmoko įvairių meno technikų, įsivertino savo socialinius įgūdžius. Šis projektas parodė, kad visi žmonės yra labai panašūs,
nepaisant jų tautybės, pilietybės, kultūrinių skirtumų ir sveikatos problemų.
Pagrindinis projekto tikslas buvo ugdyti sveikų ir turinčių psichikos sutrikimus jaunuolių įgūdžius bei gebėjimus, reikalingus sėkmingai integracijai į darbo rinką. Taip pat įgyvendinant šį projektą mes siekėme suteikti darbdaviams žinių apie psichikos sutrikimus, kaip jie įtakoja jaunuolių elgesį bei socialinius įgūdžius, stengėmės prisidėti prie jaunų žmonių, turinčių psichinę negalią, įtraukimo į visuomenę.
Siekdami pagrindinio tikslo mes išsikėlėme specifinius uždavinius, kurie buvo įgyvendinti jaunimo mainų metu:
1. Ugdyti jaunimo verslumo įgūdžius suteikiant jiems žinių, kaip įkurti mažą "versliuką" būnant namuose.
2. Vystyti piešimo, dizaino, fotografavimo, juvelyrikos meno, estetikos, harmonijos ir grožio pajautimą, kuris gali tapti pagrindu smulkaus meniško namų verslo įkūrimui.
3. Pasidalinti sėkmės istorijomis, kaip sveiki ir psichikos sutrikimus turintys jaunuoliai susirado darbą.
4. Aptarti kliūtis, kurios trukdo jaunuoliams susirasti darbą.
5. Padėti jaunuoliams atrasti savyje kompetencijas ir minkštuosius įgūdžius, kuriuos galima toliau vystyti ir pritaikyti siekiant integruotis į darbo rinką.
6. Suteikti jaunimo darbuotojams žinių ir patirties, kaip palengvinti sveikų ir su negalia jaunuolių įtraukimą į darbo rinką.
7. Supažindinti jaunuolius su kitų šalių tradicijomis ir kultūra.
Specifiniai uždaviniai buvo pasiekti per šias neformalaus švietimo veiklas: apšildantys žaidimai, maisto mandalos, žemės meno kūrimas, mokymo vizitai ir smulkaus meniško verslo pristatymai, refleksija (Emocijų termometras ir Žinių gaudyklė), vertinimas, problemų sprendimas Pasaulio kavinėje, piešimo, fotografavimo, gamtos ir kitokios meniškos užduotys, teatralizuota ekskursija, jaunuolių, turinčių psichikos sutrikimų, pristatymai, piešinių psichologinė analizė ir asmenybės įgūdžių vertinimas, lietuviško šokio ir dainos vakaras, kitų šalių kultūrų vakaras.
Projekte dalyvavo 4 partneriai: VšĮ "Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras" (projekto koordinatorius, Lietuva), socialinė įmonė "Drawing to Health" (Olandija), NVO "Learning Center for Youth" (Kipras), CONSORZIO COMUNITA' SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (Italija). Jaunimo mainuose dalyvavo 25 jaunuoliai (iš jų 8 su psichikos sutrikimais, 17 sveikų), 4 grupės lyderiai, 5 lydintys asmenys.
Jaunimo mainų metu Klaipėdoje išmokome tolerancijos, kantrybės ir atidumo vienas kitam. Reikėjo įveikti nemažai iššūkių – kažkam padėti nugalėti viešo kalbėjimo baimę, kitiems – nukeliauti pėsčiomis ilgesnį atstumą. Sunkiausia buvo priimančiajai organizacijai, nes teko atsižvelgti į skirtingą dalyvaujančių ir lydinčių asmenų amžių, sveikatos būklę – ne visiems dalyviams tiko intensyvi programa, buvo svarbu išvengti dalyvių emocinio ir fizinio išsekimo. Dar didesnis iššūkis buvo suburti bendrai veiklai skirtingą bendruomenę, kad niekas nenuobodžiautų ir nepasijustų nereikalingas. Dalyviai buvo iš keturių skirtingų šalių, amžius – nuo 15 iki 67 metų, sveiki ir turintys problemų su fizine ir psichine sveikata, tautinės mažumos, puikiai ir silpnai mokantys anglų kalbą. Kažką pavyko įgyvendinti, kažko – ne, bet mes visuomet mokomės iš savo klaidų!
Kiekvienam dalyviui buvo įteiktas Youthpass pažymėjimas, kuris atspindi jaunimo mainų metu įgytas žinias, gebėjimus ir patirtį.

Straipsnis dienraštyje "Klaipėda"

"Dovilės fotostudija"

"GV keramika"

E. Žaromskienės keramikos dekoravimas

"Drawing to Health"

Newsletter of "Drawing to Health"

Article of participant Kathleen Tan on LinkedIn

Galerija

ProgramaErasmus+ KA1 Asmenų mokymosi mobilumas Jaunimo mainaiProjekto nr.2016-3-LT02-KA105-00504Trukmė2017 m. balandžio 1 d. - 2018 m. sausio 31 d.KoordinatoriusVšĮ "Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras" (Lietuva)PartneriaiSocialinė įmonė "Drawing to Health" (Olandija), NVO "Learning Center for Youth" (Kipras), CONSORZIO COMUNITA' SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (Italija). Rezultatai

2017 m. spalio 7-14 d. 35 sveiki ir su psichine negalia jaunuoliai, juos lydintys asmenys, grupės lyderiai iš Lietuvos, Italijos, Kipro ir Olandijos dalyvavo Jaunimo mainų veiklose Baltijos pjaūryje prie Klaipėdos.

Dalyviai įgijo žinių apie:
- jaunų žmonių su psichiniais sutrikimais situaciją Lietuvos, Italijos, Olandijos ir Kipro darbo rinkoje;
- teisinę jaunų žmonių su psichikos sutrikimais įdarbinimo bazę projekto partnerių šalyse;
- įtraukųjį (inkliuzinį) švietimą partnerių šalyse;
- kaip įsteigti smulkų namų verslą;
- Youthpass pažymėjimo naudą;
- kitas šalis ir kultūras;
- sėkmingus perėjimo iš švietimo sistemps į darbo rinką modelius;
- meno terapijos metodus, padedančius giliau suprasti asmenybę.
Dalyviai įgijo šiuos įgūdžius:
- dizaino
- dekoravimo
- piešimo
- verslumo
- karjeros planavimo
- rašymo, skaitymo, kalbėjimo ir klausymo anglų kalba
- Youthpass pildymo
- refleksijos
- įvairių kūrybinės išraiškos formų (piešimo, lankstymo iš popieriaus, fotografijos)
- gebėjimo pajausti grožį ir estetiką
- projektų vadybos.
Patobulino savo asmenines ir socialines kompetencijas:
- bendravimo ir komandinio darbo tarpkultūrinėje, daugiakalbėje aplinkoje, kurioje kartu mokosi sveiki ir psichinę negalią turintys jaunuoliai;
- viešo kalbėjimo;
- pasitikėjimo išsakant savo nuomonę;
- informacijos analizės;
- kritinio mąstymo;
- laiko valdymo;
- pasitikėjimo savimi;
- kūrybiškumo.